Wordt raadsbesluit alsnog vernietigd?

13-09-2021

Wonen

Wie

Volwassenen

De SP-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft een brief geschreven naar de minister van Binnenlandse Zaken met het verzoek het raadsbesluit van 20 april jl. over het paraplubestemmingsplan 2021 – waarin de huisvesting van arbeidsmigranten geregeld wordt – voor te dragen aan de Kroon ter vernietiging. Dat doet de fractie omdat zij van mening is dat de fractievoorzitter van de VVD, Yvonne Douven, deelgenomen heeft aan de stemming over het raadsvoorstel, terwijl zij een persoonlijk belang heeft bij de huisvesting van arbeidsmigranten.

Vandaag heeft de fractie – nadat zij volgens de procedureaanbevelingen van de VNG eerst aan de burgemeester en vervolgens aan het college van GS van Limburg gevraagd heeft een dergelijk verzoek in te dienen – een brief geschreven aan de minister, mevrouw Ollongren.

In haar brief bestrijdt de SP-fractie de opvattingen van burgemeester Palmen en het college van GS van Limburg over het wel of niet voordragen van het raadsbesluit ter vernietiging. Palmen en het college zijn van mening dat er geen wettelijke gronden zijn die zulk een verzoek aan de Kroon rechtvaardigen. De SP-fractie wijst op de wettelijke regelingen (art. 28 Gw en art. 2:4 Awb) en de door de gemeente Horst aan de Maas opgestelde Gedragscode voor leden van het College van B&W en gemeenteraadsleden. In de Gedragscode van de gemeente Horst aan de Maas staat expliciet dat een lid van de volksvertegenwoordiging niet deelneemt aan de stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat. In het geval van VVD-fractievoorzitter Douven is er sprake van zo’n aangelegenheid die haar (middellijk) persoonlijk aangaat. Haar man huisvest immers arbeidsmigranten en daarover gaat het paraplubestemmingsplan. Daarom zou de “Kroon” het besluit moeten vernietigen.