Project Vierwaarden: Toekomst Maasoevers

06-07-2021

Wonen

Voorverkenning is een onderzoek, nog geen oplossingsrichting of keuze

In de nieuwsbrief dijkversterkingen van maart jl. hebt u kunnen lezen dat in de Noordelijke Maasvallei, ten noorden van Venlo op en langs de Maas tal van ideeën zijn op het gebied van ruimtelijke kwaliteit (natuur, landschap, cultuur), functioneren van het riviersysteem, leefbaarheid en hoogwaterveiligheid. Deze ideeën worden in de voorverkenning Vierwaarden bij elkaar gebracht, om te komen tot één samenhangende aanpak. .

Dit doen we om in het komende bestuurlijk overleg voor het MIRT van november 2021 een besluit te kunnen nemen over de vraag óf en zo ja welk vervolg Rijk en regio wensen en zinvol vinden. Bijvoorbeeld om een verkenning te starten. In deze voorverkenning worden nog geen keuzes gemaakt voor een of meer oplossingsrichtingen en ook vallen er nog geen oplossingsrichtingen af.

Een samenhangende aanpak

Het project Vierwaarden is een initiatief van gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, provincie Limburg, Waterschap Limburg en het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat). Waterschap Limburg treedt namens de samenwerkende overheden op als trekker. Samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden onderzoeken ze gebiedsopgaven en de mogelijkheden om een vervolgstap te zetten. Het streven is om te komen tot één samenhangende aanpak waarin alle opgaven en ambities logisch en met oog voor de landschappelijke waarden samen komen. Zonder dat we nu al keuzes maken; dat gebeurt pas in een eventueel te starten verkenning. Een samenhangende aanpak is nodig omdat de vier locaties (Grubbenvorst, Lottum, Hertogbroek en Venlo - Velden) in elkaars nabijheid liggen en mogelijk elkaars werking beïnvloeden. Bijvoorbeeld op het gebied van natuurontwikkeling, recreatie en toerisme, rivierkundig functioneren (waterstandsverlaging) en hoogwaterbescherming.